Eesmärgipärase tegevuse heaks

projekti periood: 01.03.2013 - 30.04.2014
projektijuht: Merike Luuk

   
Projekti eesmärk:
Toetada ja suunata maakondliku külaliikumise katusorganisatsiooni Kodukant Järvamaa arengut, sh:
- aidata kaasa sisehindamissüsteemi väljatöötamisele
- luua tingimused uue perioodi (2014-2018) strateegia koostamiseks
- tõsta organisatsiooni tegutsemisvõimekust liikmete koolitamise kaudu
- parandada organisatsiooni üldjuhtimise kvaliteeti

Eesmärgi saavutamiseks tehakse järgmisi tegevusi:
- korraldatakse 2-päevane koolitus "Kohalike ühenduste ja külaseltside tegevuse sisehindmaine". Koolituse korraldaja Kodukandi Koolituskeskus, koolitaja Eha Paas.
- viiakse läbi ankeetküsitlused liikmete ja teiste külaliikumise valdkonnas tegutsejate hulgas, et välja selgitada uue perioodi prioriteetsemad tegevused
- korraldatakse 2 arutelu-seminari liikmesorganisatsioonide (külaseltside) juures, kogutud mõtteid kasutatakse mõju hindamise metoodika ja strateegia koostamisel
- korraldatakse mitmeid strateegia töörühmade koosolekuid
- korraldatakse 2-päevane strateegiaseminar
- osaletakse Eesti külade maapäeval ning Liikumise Kodukant strateegia koostamise töörühmades
- vormistatakse ja avaldatakse digitaalselt Kodukant Järvamaa uus strateegiadokument

Sisehindamise koolituse kava

Ankeetide kokkuvõte seisuga 30.09.2013

Kodukant Järvamaa strateegia 2014-2018


 

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020