Tutvustus

Külas elamine on meie paljude jaoks igapäevane asi, kuid praeguses kiires linnastumisprotsessis hakatakse tihti liigselt väärtustama neid hüvesid ja võimalusi, mida pakub elu linnas. Nii võivad aga külaelu plussid teenimatult tagaplaanile jääda.

Üheks võimaluseks, mis aitab elu külas säilitada, elavdada ning elamisväärsemaks muuta, on külaliikumine. Selle tähtsaks osaks on kohalikku identiteeti ja traditsioone arvesse võttes küla kogukondades ühiste väärtuste kujundamine ning elanike seltsi- ja koolitustegevuse korraldamine.

Kohalikule arengule saavad paljuski kaasa aidata kõik külaelanikud. Tegemised õnnestuvad tihtipeale tänu teotahtelistele inimestele, kes on leidnud oma pere ja töö kõrvalt aega kokku tulla. Nende eestvedamisel tekivad koostöögrupid, seltsid või lausa kogukonnad, kes soovivad koos tegutsedes oma kodukoha heaks midagi ära teha, oma koduküla kaunimaks ning omanäolisemaks muuta ning sealjuures ka ühiselt vaba aega veeta.

Sageli tehakse vajaminevaid töid talgute korras ning väga väikese rahaga. Sellisel talgutööl on veel omaette väärtus - ühistegevus liidab inimesi ning annab jõudu ja energiat. Kuid tihtipeale on vaja ka lisaressursse. Seetõttu on enamasti pisemgi rahaline toetus külale väga heaks energiasüstiks. Õnneks on lisaraha taotlemiseks olemas erinevad fondid ning järjest enam toetavad külaliikumist ning omaalgatust ka kohalikud omavalitsused.

Nii tegutsebki külaliikumine sihipäraselt külaelanike aktiviseerimise ja eneseteadlikkuse tõstmise nimel. Eesmärkide saavutamiseks peetakse vajalikuks:

  1. keskenduda altpoolt rohujuure tasandilt tulevale algatusele, läbi mille saavad kohalikud probleemid suurema kõlapinna;
  2. hoogustada ja toetada külade seltsitegevust ning projektiõppe korraldamist;
  3. luua ning välja arendada külade vaheline võrgustik, mis aitab teha koostööd nii maakonnas, vabariigis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Külade ja külavanemate tegevust aitab korraldada ka maakondlik ühendus Kodukant Järvamaa…..

Kodukant Järvamaa ootab oma ridadesse uusi toimekaid liikmeid – nii üksikisikuid kui külaseltse.

Külaliikumise seisukohalt on vajalikud võimalikult lai suhtlemine ning koolituste ja infopäevade kaudu kogemuste omandamine. Need väärtused annavad külaliidritele eneseusku ja tegutsemisjulgust.

TULE JA SAA OSA MEIE TEGEMISTEST!- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020